WSV Haaglanden
Wandel Stichting Voorwaarts Haaglanden

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u, namens het bestuur, uit voor de ledenvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 7 mei 2013 aanvang 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Olststraat 71 te Den Haag.

Agenda:

1 Opening.
2 Ingekomen stukken.
3 Mededelingen.
4 Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 1 mei 2012.
5 Algemeen jaarverslag.
6 Financieel jaarverslag.
7 Verkiezing kascommissie.
8 Voorstel contributie in 2014.
9 Bestuursverkiezing *.
10 Rondvraag.
11 Sluiting.

* De secretaris is aftredend, doch voorlopig voor één jaar herkiesbaar.

Momenteel hebben wij geen voorzitter. De taken worden voor een groot gedeelte overgenomen door de 2e voorzitter.
Dit is geen ideale situatie. Daarom roepen wij kandidaten op zich te melden voor deze functie.

Voor de overige 2 bestaande vacatures kunnen belangstellenden zich, voor aanvang van de vergadering, melden bij een van de bestuursleden.

Na afloop van de ledenvergadering nodigt het bestuur u uit voor een drankje.

Namens het bestuur,

Simon Swart,

Secretaris

P.S.
De vergaderstukken kunnen bij de secretaris via info@wsvhaaglanden.nl of per telefoon 079 – 34 36 860 worden opgevraagd.