WSV Haaglanden
Wandel Stichting Voorwaarts Haaglanden

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u, namens het bestuur, uit voor de ledenvergadering, die gehouden zal worden op woensdag 23 april 2014 aanvang 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Olststraat 71 te Den Haag.

Agenda:

1 Opening.
2 Ingekomen stukken.
3 Mededelingen.
4 Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 7 mei 2013.
5 Algemeen jaarverslag.
6 Financieel jaarverslag.
7 Verkiezing kascommissie.
8 Voorstel contributie in 2015.
9 Bestuursverkiezing *.
10 Rondvraag.
11 Sluiting.

* De secretaris is aftredend en niet herkiesbaar. Er wordt naarstig gezocht naar een vervanger, maar tot op heden zonder resultaat…

Per 24 april 2014 hebben wij wij geen voorzitter en geen secretaris. De taken worden voor een groot gedeelte overgenomen door de 2e voorzitter en de 2e secretaris.
Dit is geen ideale situatie. Daarom roepen wij kandidaten op zich te melden voor deze functie.

Voor de overige 2 bestaande vacatures kunnen belangstellenden zich, voor aanvang van de vergadering, melden bij een van de bestuursleden.

Na afloop van de ledenvergadering nodigt het bestuur u uit voor een drankje.

Namens het bestuur,

Simon Swart,

Secretaris

P.S.
De vergaderstukken kunnen bij de secretaris via info@wsvhaaglanden.nl of per telefoon 079 – 34 36 860 worden opgevraagd.