WSV Haaglanden
Wandel Stichting Voorwaarts Haaglanden

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u, namens het bestuur, uit voor de ledenvergadering, die gehouden zal worden op woensdag 6 mei 2015 aanvang 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Olststraat 71 te Den Haag.

Agenda:

1 Opening.
2 Ingekomen stukken.
3 Mededelingen.
4 Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 23 april 2014.
5 Algemeen jaarverslag.
6 Financieel jaarverslag.
7 Verkiezing kascommissie.
8 Voorstel contributie in 2016.
9 Bestuursverkiezing *.
10 Rondvraag.
11 Sluiting.

Na afloop van de ledenvergadering nodigt het bestuur u uit voor een drankje.

Het bestuur

P.S.
De vergaderstukken kunnen bij de secretaris via info@wsvhaaglanden.nl of per telefoon 06 – 2430 3541 worden opgevraagd.